اینجا شیراز ساعت 14:16 داره زلزله میاد

urlسلام دوسنان عزیزم چند لحظه پیش شیراز زلزله اومد البته خیلی شدید نبود به همن مناسبت براتون دوتا  جک از زلزله و مردم شیراز تعریف میکنم .


به شیرازیه میگن چرا وقتی زلزله میاد شما فرار نمیکنید ؟؟؟

میگه : آموو ولم بکو بالاخره یکی پیدا میشه ما رو از زیر اوار در بیاره :rotfl: 


بعد از زلزله نسبتا یواش در شیراز فهرست اقلام ضروری اعلام شد:

چادر،

زیرانداز ،

یه دست ورق ،

بالش پرقو ،

قلیون و زغال خوبو ،

تخمه ،

عرق شاطره ،

کولچه مسقطی ،

یوخه ،

کلم پلو و سالادشیرازی….!!!

اینجا شیراز ساعت ۱۴:۱۶ داره زلزله میاد

urlسلام دوسنان عزیزم چند لحظه پیش شیراز زلزله اومد البته خیلی شدید نبود به همن مناسبت براتون دوتا  جک از زلزله و مردم شیراز تعریف میکنم .


به شیرازیه میگن چرا وقتی زلزله میاد شما فرار نمیکنید ؟؟؟

میگه : آموو ولم بکو بالاخره یکی پیدا میشه ما رو از زیر اوار در بیاره :rotfl: 


بعد از زلزله نسبتا یواش در شیراز فهرست اقلام ضروری اعلام شد:

چادر،

زیرانداز ،

یه دست ورق ،

بالش پرقو ،

قلیون و زغال خوبو ،

تخمه ،

عرق شاطره ،

کولچه مسقطی ،

یوخه ،

کلم پلو و سالادشیرازی….!!!